Nabavka

Ovaj modul prati proces nabavke sirovina, pomoćnih i potrošnih materijala, sredstava rada i svih ostalih činilaca neophodnih za izvođenje procesa rada u preduzeću.

Elementi ovog modula informacionog sistema su:
 • Evidentiranje naloga za nabavku koji pristižu iz raznih delova preduzeća
 • Definisanje podataka o eventualnim dobavljačima
 • Izrada i slanje zahteva za ponudu
 • Evidentiranje i analiza predračuna dobavljača
 • Izrada i slanje porudžbina dobavljačima
 • Izrada uvoznih kalkulacija i kontrolnika uvoza
 • Izrada ulaznih kalkulacija
 • Izrada i slanje reklamacija dobavljačima
Na osnovu ovih evidentiranih podataka i podataka koje evidentira magacin vršimo sledeće:
 • Analiziramo isporučioce sa kvalitetom i rokom isporuke
 • Vršimo pregled postojećeg stanje lagera u magacinu (da ne bi nabavljali ono što već imamo u magacinu i da bi na lageru imali minimalnu zalihu kritičnih sirovina, pomoćnih i potrošnih materijala)
 • Izrađujemo potrebne knjige na osnovu zakona o računovodstvu (knjiga ulaznih računa, knjiga ulaznih kalkulacija, knjiga uvoza,...)
 • Izveštavamo menadžment o utrošenim sredstvima u definisanom periodu i o isteku minimalnih potrebnih količina koje je menadžment propisao